ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 105 4987 ต่อ1300 หรือ 1301

รายละเอียดการสำรองห้องพัก

ช่องทางชำระเงิน

ชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย product code 95890

เลขบัตรประชาชน (Ref 1.)

เลขที่ใบจองหกหลักตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ (Ref 2.)

จำนวนเงิน 0.00 บาท

หมายเหตุ

1. ชำระเงินค่าใช้บริการห้องพัก สกสค. ล่วงหน้าเต็มจำนวนอัตราค่าใช้บริการห้องพักทั้งหมดที่มีการจอง

2. แจ้งยืนยันการชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่มีการจอง

3. หอพัก สกสค. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองห้องพัก และสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีสำรองห้องพักแต่ไม่มีการแจ้งยืนยันการชำระเงินภายใน 6 ชม. นับจากวันเวลาที่มีการจอง